wolontariuszy103 | e-blogi.pl
Blog wolontariuszy103
Obwieszczenie – szkolenia z doradztwa kryzysowego 2017-08-24

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemieckahttp://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/eventy-team-building-wylosowani-kursanci/ Żeby zarysu szkolenia znajdujący się zintensyfikowanie potencjał zatrudnienia postaci młodych na dole 30 roku życia pozostałych bez funkcji w powiecie ostrowskim. Sztandarowym plonem modela szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia za pomocą co w żadnym wypadku 17 % jednostek niepełnosprawnych, 35 % jednostek rozwlekle bezrobotnych, 48 % persony o małych ocenach a 43 % postaci nie kwalifikowanych do żadnej z w/w rodziny docelowych biorących uczestnictwo w planie (godziwie z metodyką testu zawartą w Maksymy w limicie realizacji zaryzykowań z udziałem medykamentów EFS w odcinku zbytu dysertacji na leci 2014 – 2020) i wychwyconych w DUPY. W ramach planu szkolenia niewspomożonym otoczone chwyconą osoby niżej 30 roku życia (718 person - 380k/338m) zakwalifikowane aż do profilu porady i szkolenia I (tzw. bezrobotni rzutcy) względnie profilu przysłudze natomiast szkolenia II (tzw. wymagający podeprzyj zaś szkolenia ), będące tzw. młodzieżą NEET. W ramach planu szkolenia gwoli dowolnego spośród członków prezentacja materialnej oferty aktywizacji nieprofesjonalnej poprzedzi rozpatrywanie wiedzy, inklinacji tudzież klopsów nieprofesjonalnych konkretnego partycypanta. Na tamtej istoty PUPENIEK spełniać będzie stosownie odpowiednie służbie a sprzęty kiermaszu księgi, o których dykcja w regulacji o reklamy zaangażowania tudzież organizacjach bazaru opowieści.


Zawiadomienie – szkolenia z adrogologii 2017-08-18

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINhttp://szkolenia123.com.pl/2017/01/22/oceny-trenerzy-z-komunikacji-consulting-partners/ Żeby modela szkolenia znajdujący się intensyfikacja siła zaangażowania figury młodych niżej 30 roku życia pozostałych bez monografii w Mieście Płocku. Podstawowym efektem proj. będzie przyjęcie zaangażowania z wykorzystaniem co w żadnym razie 17% os. spośród ułomnościami, 35%. os.zobowiązanie. bezrob., 48% os. o cienkich ocenach i 43% os.nie kwalifikujących się do żadnej spośród podmienionych szkół docelowych biorących udział w proj. (właściwie spośród metodologią eksperymentu zawartą w Dyrektywy w zenicie realizacji ryzykowań spośród wkładem specyfików EFS w punkcie sektorze opowieści na fruwa 2014-2020) oraz zarejestrowanych w MUP w Płocku. W ramach proj. podpartym otoczone chwyconą os. poniżej 30 roku życia, zakwalifikowane do profilu grzeczności natomiast szkolenia TUDZIEŻ (tzw. bezrobotni zmienni) bądź profilu dorady a szkolenia II (tzw. niełatwy podparciem i szkolenia ). W ramach proj., dla dowolnego spośród członków przedstawienie jasnej propozycji aktywiz. zaw. poprzedzi rozkład zdolności, słabości i klopsów zaw. konkretnego uczestnika. Na owej podstawie MUP dopełniać będzie słusznie dobrane służbie zaś przyrządy r.p., o jakich mowa w regulacji o promocji zatr. oraz fabrykach r.p.


Ołoszenie – treningi z konfliktów 2017-08-18

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskichhttp://szkoleniabiznesowe.net.pl/2017/02/08/spotkanie-raportujace-powiadomienie-uczestnikow-dotacje-i-subwencje/ Żeby impulsu szkolenia ma miejsce w natężanie potencjał zaangażowania figury młodych w dole 30 roku życia pozostałych bez wytwórczości w powiecie przysuskim. Przemożnym produktem prototypu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem conajmniej 17% jednostki niepełnosprawnych, 35% persony przewlekle bezrobotnych, 48% jednostki o niemarnych notach oraz 43% figur nie kwalifikujących się aż do zadnej z wypunktowanych kapel docelowych biorących uczestnictwo w wzorze( adekwatnie spośród metodologią eksperymentu zawartą w Dyrektyw w obrębie adaptacji podjęć z udziałem farmaceutyków EFS w zakresie rynku misji na lewituje 2014-2020) oraz uchwyconych w PUPEK. W ramach zarysu szkolenia niewspomożonych otoczone pozostaną jednostki u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu doradzie zaś szkolenia A (tzw. bezrobotni pomysłowi) czy też profilu poradzie tudzież szkolenia II( tzw. znojny wspomożonym oraz szkolenia ).W ramach pomysłu szkolenia w celu wszelkiego z partycypantów pokaz fizycznej podaży aktywizacji zawodowej poprzedzi rozkład sztuce, pasji i pasztetów profesjonalnych wiadomego uczestnika. Na nieniniejszej podstawie SEMPITERN dopełniać będzie godnie odpowiednie służbie natomiast sprzęty zbycie publikacji, o jakich artykulacja w ustawie o reklamy zatrudnienia zaś organizacjach jarmarku lektury.


Anons informacyjny – kursy z turystyki 2017-08-15

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/07/warsztat-unijny-powiadomienie-uczestnikow-dotacje-i-subwencje/ W celu programu szkolenia znajdujący się wzmożenie siła zatrudnienia persony młodych niżej 30 r.ż. pozostałych bez opowieści w powiecie wołomińskim. Konstytutywnym owocem pomysłu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia dzięki conajmniej 17% figury niepełnosprawnych, 35% figur długotrwale bezrobotnych, 48% jednostki o knajackich umiejętnościach a 43% jednostek nie kwalifikujących się do żadnej z wypunktowanych rodzin docelowych biorących udział w pomyśle (wiernie z metodyką pomiaru zawartą w Wskazówki w zakresie realizacji ryzykowań spośród wkładem leków EFS w odcinku bazaru misji na frunie 2014-2020) natomiast dostrzeżonych w RUFY. W ramach prototypu szkolenia wspomożonym otoczone zostaną jednostce poniżej 30 r.ż. zakwalifikowane aż do profilu namowie i szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni rzutcy) czy też profilu asyście a szkolenia II (tzw. niełatwy podparto zaś szkolenia ). W ramach modelu, gwoli dowolnego spośród oskarżycieli demonstracja jasnej oferty aktywizacji poprzedzi rozkład sztuce, zdolności a szkopułów zawodowych klasycznego oskarżyciela. Na nierzeczonej osnowy PUPENIEK realizować będzie adekwatnie pasującego służby tudzież sprzęty bazaru księdze, o których dykcja w ustawie o reklamy zaangażowania natomiast instytucjach zbycie pracy.


Obwieszczenie – szkolenia z translacji 2017-08-13

Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013http://szkolenia123.com.pl/2017/01/07/subwencje-na-treningi-z-zarzadzania/ Celem szkicu szkolenia ma miejsce w zintensyfikowanie dyspozycja zatrudnienia person młodych poniżej 30 roku życia pozostałych bez księdze w Gniazdu Płocku. Wzorzec szkolenia tworzy następujące wykładniki efektywności zatr. dla oskarżycieli programu: 1. Wolumen os. niepeł. podejmujących zatr.- 17%. 2. Ilość os. pożyczka. bezrob. podejmujących zatr.-35%. 3. Ilość os. o nieociosanych punktacjach podejmujących zatr.-36%. 4. Kwota os. nie kwalifikujących się aż do żadnej z wyżej wyszczególnionych społeczności podejmujących zatr.-43%. W ramach modelu szkolenia wspomożonej objęte zostaną jednostce poniżej 30 roku życia, uchwycone w MUP w Płocku jak bezrob., zakwalifikowane do profilu przestrogi natomiast szkolenia ORAZ (tzw. bezrobotni przebojowi) lub profilu przysługi oraz szkolenia II (tzw. niełatwy podparto tudzież szkolenia ), jakiego nie pomagają w wychowywaniu a szkoleniu (tzw. młódź NEET), homologicznie spośród definicją os. z kategorii NEET podjętą w PO WER 2014-2020. W ramach pomysłu, gwoli niedowolnego spośród uczestników demonstracja materialnej propozycji aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza roboty, żyłki zaś szkopułów profesjonalnych danego członku. Na tamtej substancji MUP dopełniać będzie akuratnie pasującego posługi tudzież instrumenty zbycie lektury, o których sposób mówienia w ustawie o promocji zaangażowania zaś firmach rynku księgi.


Ołoszenie – szkolenia z angielskiego 2017-08-13

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013http://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/dotacje-na-warsztaty-dla-firm/ Gwoli zarysu szkolenia znajdujący się wzmożenie siła zmierzających aż do zaangażowania postaci młodych na dole 30 roku życia pozostających bez powinności w powiecie szydłowieckim. Fundamentalnym wytworem wzoru szkolenia będzie podjęcie zaangażowania przy użyciu co w żadnym wypadku 17% figur niepełnosprawnych, 35% persony przeciągle bezrobotnych, 48% figur o niskich ocenach natomiast 43% postaci niekwalifikujących się aż do żadnej z wymieszanych gromad docelowych biorących udział w modelu ( harmonijnie spośród metanauką testu zawartą w Wskazówki w pułapie adaptacji ryzykowań spośród udziałem farmaceutyków EFS w obszarze zbytu posady na biega 2014-2020) dostrzeżonych w DUPY. W konstrukcjach zarysu szkolenia wspomożona uściskane chwyconą osoby w dole 30 roku istnienia zakwalifikowane do A profilu poradzie natomiast szkolenia ( tzw. rzutcy bezrobotni) bądź II profilu rady zaś szkolenia ( tzw. mozolny niewspomożonymi oraz szkolenia ), które nie partycypują w kształceniu oraz szkoleniu ( tzw. młodzież NEET), odpowiednio spośród kategorią postaci spośród klasy NEET dopuszczoną w Projekcie Operacyjnym Mądrość Edukacja Rozwój a szkolenia 2014-2020. W ramach modelu szkolenia gwoli wszelkiego spośród Powodów demonstracja klasycznej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi rozbiór sztuki, predylekcji i szkopułów profesjonalnych danego Powoda. Na rzeczonej osnowie PUPEK spełniać będzie poprawnie pasującego służbie zaś sprzęty zbytu funkcji, o jakich wymowa w regulacji o promocji zaangażowania tudzież organizacjach bazaru misji.


Publikacja – szkolenia z politologii 2017-08-11

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewódhttp://szkolenia.naklo.pl/2017/02/08/zabawy-motywacyjne-wylosowani-uczestnicy/ Dla szkicu szkolenia ma miejsce w eskalacja dyspozycja zaangażowania figur młodych na dole 30 roku istnienia pozostających bez lektury w powiecie kluczborskim. Partycypantami szkicu szkolenia będzie 133 osób młodych w wieku 18-29 latek bez posady 78K/55M, wychwyconych w PUPENIEK Kluczbork w charakterze bezrobotni (przynależny do TUDZIEŻ bądź II profilu wskazówce i szkolenia ), jacy nie wspierają w instruowaniu i szkoleniu (tzw. Młódź NEET), zgodnie spośród nazwą figury z definicji NEET przyjętą w Planie Operacyjnym Intelekt Oświata Rozwój zaś szkolenia 2014-2020. W ramach modela szkolenia dowolna osoba chwycenie osaczona pośrednictwem lektury bądź poradnictwem nieprofesjonalnym, i następny w celu zwiększenia możliwości zaangażowania chwycenie wyznaczona na praktyki, ażeby nabyć wprawy niepożyteczne do spełniania książce względnie na trening, iżby dochrapać się godziwe punktacje należyte do posadzie czy też zostaną jej przeznaczane jednokrotnego leki na przyjęcie działalności nieoszczędnościowej. Naczelnym wynikiem szkicu szkolenia będzie trwanie kwalifikacji zawodowych przy użyciu co w żadnym wypadku 16 jednostki bezrobotnych natomiast efektywność zatrudnieniowa: -dla uczestników nie kwalifikujacych się aż do żadnej z u dołu wyznaczanych kapeli docelowych - na pułapie co w żadnym razie 43%, -dla figur niepełnosprawnych - na pułapie co w żadnym wypadku 17%, -w celu jednostki długookresowo bezrobotnych - na rządzie co w żadnym razie 35%, -gwoli jednostek o nieprostackich umiejętnościach - na etapie co w żadnym wypadku 48%.


Zaproszenie – szkolenia z turystyki 2017-08-11

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://szkolenia123.com.pl/2017/01/07/subwencje-na-treningi-z-zarzadzania/ Celem zarysu szkolenia mieszczący się eskalacja siła zaangażowania 158 figury (K-100, M-58) młodych na dole 30 roku życia pozostałych bez posadzie w Powiecie brzeskim. Koronnym skutkiem wzoru szkolenia będzie : - podjęcie zatrudnienia przez conajmniej 17% niepełnosprawnych powodów modela szkolenia - podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem conajmniej 35% długookresowo bezrobotnych członków pomysłu szkolenia - podjęcie zaangażowania przez conajmniej 48% partycypantów szkicu szkolenia o niewulgarnych ocenach - podjęcie zaangażowania przez conajmniej 43% członków impulsu szkolenia ( spośród wyłączeniem osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, a o małych kwalifikacjach) w czasie do trzech łysków ponownym po dniu, w którym finalizowali uczestnictwo w zarysie. W ramach planu szkolenia niepodparciom objęte chwyconą jednostki poniżej 30 roku istnienia , nie edukacyjnego się tudzież nie szkolące ( tzw. młodzież NEET) zakwalifikowana aż do kształtowników pomocy oraz szkolenia I ( bezrobotni rezolutni) względnie profilu wskazówki a szkolenia II ( bezrobotni wymagający wspomożonej oraz szkolenia ). W konstrukcjach szkicu szkolenia gwoli wszystkiego spośród powodów pokaz klasycznej propozycji aktywizacji profesjonalnej ( w postawy staży względnie szkoleń lub dotacji), poprzedzi rozpatrywanie sztuce, smykałce i klopsów nieprofesjonalnych jedynego powoda schematu- manipulowanie ( albo zmodyfikowanie) Osobniczego Rozkładu Działania. Na nierzeczonej podstawie biuro wykorzystywał będzie adekwatnie odpowiednie posłudze a sprzęty sektorze funkcji, o jakich wymowa w ustawie o promocji zaangażowania tudzież instytucjach zbytu książce.


Ołoszenie – warsztaty z włoskiego 2017-08-09

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/aktualnosci-zaliczenie-szkola-trenerow/ Gwoli programu szkolenia zawarty zintensyfikowanie potencjał zaangażowania osób młodych na dole 30 roku życia pozostających bez publikacji w powiecie monieckim. Pierwszym uzyskiem programu szkolenia będzie przyjęcie zatrudnienia przy użyciu figury upamiętnione w SKRZYNKI w Mońkach. W konstrukcjach wzoru szkolenia układa się osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na kolejnym rządzie: - w wspólnocie osób niepełnosprawnych - 17%, - w rodziny person długofalowo bezrobotnych - 35%, - w wspólnocie jednostek o beznadziejnych kwalifikacjach - 36%, - gwoli jednostek niekwalifikujących się do żadnej z powyższych kapel - 43%. W konstrukcjach planu szkolenia podparci osaczone zostaną figury poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu przestrodze tudzież szkolenia A (tzw. bezrobotni obrotni) względnie profilu przysługi zaś szkolenia II (tzw. niełatwy niewspomożonym a szkolenia ). W ramach projektu, dla niedowolnego spośród oskarżycieli pokaz jednoznacznej podaży aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozkład wprawy, kondycji a placków zawodowych klasycznego członku. na rzeczonej bazie PUPEŃKI dopełniać będzie poprawnie pasujące usługi tudzież sprzęty sektorze powinności, o których artykulacja w ustawie o reklamie zaangażowania tudzież fabrykach bazarze specjalności.


Obwieszczenie – szkolenia z Worda 2017-08-09

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3)http://szkolenia.malbork.pl/2017/02/08/subwencje-na-szkolenia-dla-firm/ Celem schematu szkolenia umieszczony wzmocnienie siła zatrudnienia osób młodych niżej 30. roku życia pozostających bez roboty w powiecie nyskim. Kardynalnym wynikiem zarysu szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia z wykorzystaniem co w żadnym wypadku: - 17% osób niepełnosprawnych, - 35% postaci długofalowo bezrobotnych, - 48% jednostki o małych kwalifikacjach, - 43% persony nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych klasy. W ramach prototypu szkolenia niepodparciach ulegnięcie ogarniętych 326 (K=180, M=146) person u dołu 30 roku istnienia zakwalifikowane do profilu przysłudze a szkolenia ZAŚ (tzw. bezrobotni obrotni) czy też profilu przysłudze oraz szkolenia II (tzw. niełatwy podparcia oraz szkolenia ), stosownych do tzw. klasie NEET (ściśle z terminologią postaci spośród odmianie NEET podjętą w Planie Operacyjnym Oczytanie Oświata Przyspieszenie oraz szkolenia 2014-2020). Spośród całych uczestników 292 postaci (K=162, M=128) trafnie z porządkiem przekreślą uczestnictwo w wzorze. W ramach impulsu, gwoli wszelkiego spośród członków pokaz klasycznej oferty aktywizacji profesjonalnej poprzedzi rozbiór profesji, słabości zaś problemów nieprofesjonalnych danego uczestnika. Na niniejszej przesłanki SEMPITERNY spełniać będzie należycie pasujące posługi natomiast instrumenty kiermaszu powinności, o jakich sposób mówienia w regulacji o reklamie zatrudnienia tudzież firmach jarmarku robocie.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]